Algemene voorwaarden

  • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
  • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
  • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
  • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
  • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
    De “Inhoud” clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
    Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
  • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen een contract dat de partijen bindt, waarbij de eigen voorwaarden van de klant uitgesloten zijn. Er is geen enkele afwijking op deze algemene voorwaarden toegelaten, behoudens schriftelijk akkoord van Filip Fransen BVBA. De eventuele ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen. BESTELLINGSMODALITEITEN De klant bevestigt zijn keuze uit het aanbod minimum 5 werkdagen voor de datum van het evenement voor een aantal lager dan 150 genodigden en minimum 10 werkdagen voor de datum van het evenement voor een aantal hoger dan 150 genodigden. Bovendien bevestigt de klant ten laatste 5 werkdagen voor de datum van het evenement schriftelijk het definitieve aantal tafelgasten en/of deelnemers en/of klanten. Het meegedeelde aantal zal als basis voor de facturatie dienen, zelfs indien het aantal tafelgasten en/of deelnemers en/of klanten op de dag van het evenement lager is. De offerte en order vermelden steeds het aantal flessen dat geschat wordt verbruikt. Op de factuur rekenen we steeds het daadwerkelijk verbruikte aantal aan. WIJZIGING VAN EEN BESTELLING Indien de klant eens stijging van het aantal genodigden minder dan 5 werkdagen voor het evenement meedeelt, gaat hij er mee akkoord dat de extra genodigden aan 150% aangerekend worden. Als de klant een vermindering van het aantal genodigden minder dan 5 dagen voor het evenement meedeelt, gaat hij er mee akkoord dat de afvallende genodigden aan 60% aangerekend kunnen worden. Als de vermelde timing wordt overschreden kan dat lijden tot meer werkuren. In het geval van overschrijden van de gebudgetteerde werkuren rekenen we een additionele 32 € / uur voor serveurs en 45 € / uur voor event managers en chefs voor middernacht. Na middernacht rekenen we een additionele 42 € / uur voor serveurs en 55 € / uur voor event managers en chefs. VOORUITBETALING Er wordt geen enkele bestelling in aanmerking genomen zolang de opgestuurde voorschotten van de door de klant aanvaarde en ondertekende offerte niet aangekomen is op de rekening van Filip Fransen BVBA. ANNULERING VAN DE BESTELLING Elke annulering van een bestelling leidt tot de definitieve verwerving door Filip Fransen BVBA van het bedrag van het voorschot dat door de klant betaald is. Indien de annulering minder dan 48 uur voor het evenement plaatsvindt, verbindt de klant zich ertoe Filip Fransen BVBA schadeloos te stellen ter waarde van een forfait van 90% van de prijs van de bestelling. BETALING VAN HET ALGEMENE FACTUURSALDO Het factuursaldo moet voor de vervaldag van de factuur volledig betaald zijn. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege een interest van 1% per maand met zich mee tot de dag van de betaling, naast een algemeen boetebeding van 15% met een minimum van € 125. De ontvangst van de factuur vormt van rechtswege en in overeenstemming met het artikel 1139 van het burgerlijk wetboek een ingebrekestelling van de debiteur, zonder dat hiervan akte genomen moet worden en enkel en alleen op basis van het vervallen van de termijn. PRIJS De aanbiedingen van Filip Fransen BVBA zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de datum van verzending. 7. KLACHTEN Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of uitgevoerde prestaties zijn slechts geldig indien ze via een aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de datum waarop de levering aangeboden werd of de prestaties geleverd werden. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING Filip Fransen BVBA wijst alle aansprakelijkheid naar aanleiding van vertragingen of niet-leveringen van de hand indien de leverplaats van de klant moeilijk toegankelijk is of indien deze ruimte onvoldoende voorbereid is en meer bepaald in geval van overmacht (staking, brand, manifestatie, weersomstandigheden). HYGIËNE In overeenstemming met de geldende hygiënenormen gaat de klant ermee akkoord dat geen enkel voedingsmiddel teruggenomen of gewisseld kan worden of de plaats mag verlaten. VERZEKERINGEN De klant is zich bewust van het feit dat de organisatie van het evenement kan leiden tot onaangenaamheden of schade aan zijn goederen en verbindt zich er daarom toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn ruimte en goederen op aangepaste wijze te beschermen tegen alle types schade die uit het georganiseerde evenement en de voorbereiding ervan kunnen voortvloeien. Bijgevolg wijst Filip Fransen BVBA alle verantwoordelijkheid van de hand voor de lichamelijke, materiële en immateriële schade die ze kan veroorzaken. De risico’s van verlies, stukgaan, beschadiging of verdwijning van het materiaal aanwezig op de plaats van het evenement is voor rekening van de klant. Deze laatste verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten om alle schade die zich tijdens het evenement kan voordoen, te dekken. VESTIAIRES Indien een vestiaire in de offerte inbegrepen is, moet een ticket afgegeven worden voor de bewaring. Indien het ticket verloren gaat en/of contanten of waardevolle voorwerpen uit de goederen overhandigd aan de vestiairebediende gestolen worden, wijst Filip Fransen BVBA alle verantwoordelijkheid van de hand. GESCHILLEN Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en elke ermee samenhangende betwisting is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel, in voorkomend geval het Vredegerecht van Brussel.